CLSF2017 Invitation list

CLSF2017
The CLSF committee
Coly Li SUSE Linux
Fengguang Wu Intel
Jiangshan Lai Hyper
Tao Ma Alibaba
Ying Huang Intel
Zefan Li Huawei
Lei Ming Redhat
Xiao Ni Redhat
Li Wang Redhat
Yan Zheng Redhat
Eryu Guan Redhat
Guoqing Jiang SUSE Linux
Gang He SUSE Linux
Lidong Zhong SUSE Linux
Eric Ren SUSE Linux
Lingshan Zhu SUSE Linux
Junxiong Guan Huawei
Feng Yang Huawei
Chao Yu Huawei
Yunlong Song Huawei
Hou Tao Huawei
Yiwen Jiang Huawei
Xie Miao Huawei
Xiaofei Tan Huawei
Yisheng Xie Huawei
Yunlei He Huawei
Jiang Zhong Huawei
Jianfeng Gui Huawei
Yu Li Huawei
Wang Nan Huawei
Bob Liu Huawei
Wenqian Yu Intel
Kemi Wang Intel
Ziye Yang Intel
Jike Song Intel
Zhong Yang Intel
Yi Yang Intel
Guangrong Xiao Tencent
Wanpeng Li Tencent
Joseph Qi Alibaba
Zheng Liu Alibaba
Yanhai Zhu Alibaba
Oliver Yang Alibaba
Gavin Shan Alibaba
Jack Wang ProfitBricks
Weiping Zhang Didi Chuxing
Junhui Tang ZTE
Tao Peng Hyper
Haomai Wang XSKY
Haiyang He Lenovo
Huaisheng Ye Lenovo
Youyou Lu Tsinghua University
Yu Chen Tsinghua University
Li Wang Kylin
Hui Zhu Xiao Mi
Jiping Yan Baidu
Jun He OSv
Long Li Microsoft
Zheng Gu DataDirect Networks
Shilong Wang DataDirect Networks
Yuan Liu China Mobile
Tiejun Chen VMwarei
The CLSF committee
The CLSF committee